แนวทางในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินก่อนทำการออกแบบอาคาร

ในการออกแบบปลูสร้างอาคารก่อนที่สถาปนิกจะเริ่มออกแบบจะต้องสำรวจตำแหน่งของที่ดินที่จะปลูสร้างก่อนว่าบริเวณที่ดินนั้นะสามารถปลูกสร้างอาคารชนิดใดหรือห้ามปลูกสร้างอาคารชนิดใดบ้างรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการสำรวจดังนี้

1. ZONING ซึ่งแสดงด้วยสัญญลักษณ์ของสีต่างๆ แทนประเภทอาคารที่สำนักผังเมืองเป็นผู้กำหนดว่าจะสร้างอาคารประเภทใดได้บ้าง ZONING ของสำนักผังเมืองนี้จะมีการกำหนดด้วยสีต่างๆ กันตามลักษณ์ทางกายภาพของแต่ละจังหวัด

2. ต้องสำรวจแนวเวนคืนที่ดินเพื่อการตัดถนน-รถไฟฟ้า-รถใต้ดิน-ทางด่วน-สวนสาธารณะ เป็นต้น จะต้องตรวจสอบให้รายละเอียดทุกหน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและแผนงานในอนาคต

3. กฎหมายพิเศษต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่งแวดล้อม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ร.บ.การเดินอากาศ กฎกระทรวงที่ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่น ฯลฯ ตามหัวข้อ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้

4. สำรวจ แนวเขตที่ดิน ระดับน้ำ ต่ำสุด-สูงสุด ทิศทางแดดลม

5. ที่ดินข้างเคียง อาคารหรือสิ่งแวดล้อมข้างเคียง รวมถึงแนวโน้มของความเป็นไปได้ของอาคารที่จะเกิดขึ้นโดยรอบในอนาคต

6. ระบบสาธารณูปโภคทั้งหลาย เช่น น้ำประปา-บาดาล ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น

7. แนวทางการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของรัฐในอนาคต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งจะต้องเตรียมการออกแบบให้รับกัน

8. กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติทั่วไป เช่น กฎอาคารสูง ขนาดถนน ระยะร่น ที่จอดรถยนต์ การป้องกันอัคคีภัย F.A.R. เป็นต้น

Visitors: 57,955