การให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

การบริการขั้นมูลฐาน

เพื่อเป็นหลักในการให้บริการของสถาปนิกในการปฏิบัติวิชาชีพ และเพื่อเป็นการขจัดปัญหาโต้แย้งระหว่างเจ้าของงานและสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้กำหนดมาตรฐานการบริการขั้นมูลฐาน โดยแบ่งขั้นตอนการให้บริการของสถาปนิกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. การวางเค้าโครงการออกแบบ และการออกแบบร่างข้นต้น
  2. การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึงขั้นสุดท้าย
  3. การทำรายละเอียดการก่อสร้าง
  4. การประกวดราคา
  5. การก่อสร้าง
  • การส่งมอบเอกสาร
    สถาปนิกจะส่งมอบเอกสารตามข้อ 3. ตามจำนวนที่ปรากฏอยู่ในสัญญาให้กับเจ้าของงาน ส่วนแบบสุดท้ายของการก่อสร้าง (AS-BUILT DRAWING) ซึ่งเป็นแบบที่เหมือนการก่อสร้างจริงทุกประการ จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จัดทำ ซึ่งแบบ AS-BUILT DRAWING นี้ เป็นแบบที่สำคัญที่เจ้าของงานจะต้องเก็บไว้เป็นคู่มืออาคาร หากมีการต่อเติม ซ่อมแซม อาคารในภายหน้า

 

Visitors: 57,961