การวางเค้าโครงการออกแบบ และการออกแบบร่างขั้นต้น

สถาปนิกจะศึกษาข้อมูลตามที่เจ้าของงานมอบให้ รวมทั้งศึกษาสถานที่ก่อสร้างสิ่งแวดล้อม และข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด และจัดวางเค้าโครงการออกแบบพร้อมออกแบบร่างขั้นต้น เพื่อเสนอแก่เจ้าของงาน เอกสารที่เสนอที่เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. แบบร่างผังบริเวณ แสดงความสัมพันธ์ของอาคารหรือกลุ่มอาคารข้างเคียง
2. แบบร่างตัวอาคารประกอบด้วยแปลนคร่าวๆ ทุกชั้น รูปตั้ง และรูปตัดโดยสังเขป
3. เอกสารที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น พื้นที่ต่างๆ จำนวนห้อง จำนวนที่จอดรถ เป็นต้น อาจทำเป็นตารางเพื่อให้ดูง่าย
4. การประมาณราคาคร่าวๆ ขั้นต้น อาจคิดเป็นตารางเมตร เพื่อให้เจ้าของงานได้รับทราบงบประมาณขั้นต้น
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น

(ยังไม่มีกระทู้)
Visitors: 41,202